Aao Mhara Natwar Nagariya Lyrics


Aao Mhara Natwar Nagariya Lyrics

आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया,
भगता रे क्यों नहीं आयो रे,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

कबीर काहि थारे काको लागे,
जिण घर बालध लायो रे,
खाण्ड खोपरा गिरी छुआरा,
आप लदावण आयो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

करमा काहि थारे काकी लागे,
जिणरो खीचड़ खायो रे,
धाबलिया रो परदो कर ने,
खीचड़ खूब खवायो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

मीरा काहि थारे मासी लागे,
जिणरो दुखडो टारयो रे,
राणेजी विष रा प्याला भेज्या,
विष अमरत कर डाल्यो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

धना भगत के प्रीत पूरबली,
जिनको खेत बुवायो रे,
बीज ले संतो ने बाटयो,
बिना बीज निपजायो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

नामदेव काहि नानो लागे,
ज्यारो छपरो छायो रे,
मार मंडासो ऊपर चढ़ गयो,
लक्मी बंध खिचायो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

सेन भगत काहि सुसरो लागे,
ज्यारो कारज सारयो रे,
बगलर छोड़ी नाई बनकर,
नृप को शीश संवारयो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

परस्यो खाती पुरुषो होतो,
जाको पेंडो पुठो रे,
बिना बुलाया आप ही आकर,
रात्यु लकड़ो चिरयो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

भीलणी काहि थारे भुआ लागे,
जीण री झूठन खायो रे,
ऊंच नीच री शंका न जाणी,
रुच रुच भोग लगायो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

बाल भोग रो भूखो बाला,
फिर फिर सारे कामा रे,
नानी बाई रो मायरो भरता,
घर का लागे दामा रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

कहे नरसीलो सुणो रे सांवरिया,
आणो है तो आवो रे,
ब्याई सगा में भुण्डा लागा,
यु काहि लाज गमावो रे ।
आओ म्हारा नटवर नागरिया,
पधारो म्हारा नटवर नागरिया ।

Aao Mhara Natwar Nagariya Lyrics

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी