भगवान बुद्ध वन्दना | Bhagwan Buddha Vandana Lyrics

भगवान बुद्ध वन्दना लिरिक्स

बुद्ध वन्दना
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।

त्रिशरण
बुद्धं सरणं गच्छामि ।
धम्म सरणं गच्छामि ।
संघ सरणं गच्छामि ।

दुतियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि ।
दुतियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।
दुतियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।
ततियम्पि बुद्धं सरणं गच्छामि ।
ततियम्पि धम्म सरणं गच्छामि ।
ततियम्पि संघ सरणं गच्छामि ।

पंचशील
1. पाणतिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।
2. अदिन्नादाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।
3. कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।
4. मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।
5. सुरा-मेरय-मज्ज-पमादट्ठानावेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।
॥ भवतु सर्व मंगलं ॥

Bhagwan Buddha Vandana Lyrics

Buddh Vandana
Namo Tass Bhagvato Arhato Samma Sambuddhass ।
Namo Tass Bhagvato Arhato Samma Sambuddhass ।
Namo Tass Bhagvato Arhato Samma Sambuddhass ।

Trisharan
Buddham Saranam Gachchhami ।
Dhamm Saranam Gachchhami ।
Sangh Saranam Gachchhami ।

Dutiyampi Buddham Saranam Gachchhami ।
Dutiyampi Dhamm Saranam Gachchhami ।
Dutiyampi Sangh Saranam Gachchhami ।
Tatiyampi Buddham Saranam Gachchhami ।
Tatiyampi Dhamm Saranam Gachchhami ।
Tatiyampi Sangh Saranam Gachchhami ।

Panchashil
1. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami ।
2. Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami ।
3. Kamesu Michchhachara Veramani Sikkhapadam Samadiyami ।
4. Musavada Vermani Sikkhapadam Samadiyami ।
5. Sura-meray-majj-pamadatthanaveramani Sikkhapadam Samadiyami ।
॥ Bhavatu Sarv Mangalam ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here