दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् | Dakshinamurthy Stotram

यह स्त्रोत “दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् | Dakshinamurthy Stotram” पाठ करने वाली की सभी परेशानियों से रक्षा करने वाला है। पाठ करने वाला सभी भयो से भयरहित हो जाता है। नित्य पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते है व् दीर्घायु, संतान सुख और संपन्न होता है।

Dakshinamurthy Stotram Video

Dakshinamurthy Stotram Lyrics

शान्तिपाठः
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तंहदेवमात्म बुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥

ध्यानम्
ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्वंयुवानं
वर्शिष्ठान्तेवसदृषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः ।
आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं
स्वात्मरामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥

वटविटपिसमीपे भूमिभागे निषण्णं
सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् ।
त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं
जननमरणदुःखच्छेद दक्षं नमामि ॥

चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा ।
गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः ॥

ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये ।
निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ॥

निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणाम् ।
गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॥

चिदोघनाय महेशाय वटमूलनिवासिने ।
सच्चिदानन्द रूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने ।
व्योमवद्-व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥

अङ्गुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेनयोगिनाम् ।
शृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्योगता शिवः ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

स्तोत्रम्
विश्वन्दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथानिद्रया ।
यस्साक्षात्कुरुते प्रभोधसमये स्वात्मानमे वाद्वयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 1 ॥

बीजस्यान्तति वाङ्कुरो जगदितं प्राङ्नर्विकल्पं पुनः
मायाकल्पित देशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं ।
मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 2 ॥

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते
साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् ।
यस्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुरनावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 3 ॥

नानाच्छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरं
ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते ।
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 4 ॥

देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः
स्त्री बालान्ध जडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः ।
मायाशक्ति विलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 5 ॥

राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात्
सन्मात्रः करणोप संहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान् ।
प्रागस्वाप्समिति प्रभोदसमये यः प्रत्यभिज्ञायते
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 6 ॥

बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि
व्यावृत्ता स्वनु वर्तमान महमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा ।
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 7 ॥

विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः
शिष्यचार्यतया तथैव पितृ पुत्राद्यात्मना भेदतः ।
स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 8 ॥

भूरम्भांस्यनलोऽनिलोम्बर महर्नाथो हिमांशुः पुमान्
इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् ।
नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभो
तस्मै गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॥ 9 ॥

सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे
तेनास्व श्रवणात्तदर्थ मननाद्ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् ।
सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः
सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्य मव्याहतम् ॥ 10 ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामुर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Dakshinamurthy Stotram

Dakshinamurthy Stotram Lyrics

Mauna-Vyaakhyaa Prakattita Para-Brahma-Tattvam Yuvaanam
Varssisstthaam-Te Vasad Rssigannaih Aavrtam Brahma-Nisstthaih |
Aacaarye[a-I]ndram Kara-Kalita Cin-Mudram-Aananda-Muurtim
Sva-[A]atmaaraamam Mudita-Vadanam Dakssinnaamuurti-Miidde ||1||

Vatta-Vittapi-Samiipe-Bhuumi-Bhaage Nissannnnam
Sakala-Muni-Janaanaam Jnyaana-Daataaram-Aaraat |
Tri-Bhuvana-Gurum-Iisham Dakssinnaamuurti-Devam
Janana-Maranna-Duhkhac-Cheda Dakssam Namaami ||2||

Citram Vatta-Taror-Muule Vrddhaah Shissyaa Gurur-Yuvaa |
Guros-Tu Maunam Vyaakhyaanam Shissyaas-Tuc-Chinna-Samshayaah ||3||

Nidhaye Sarva-Vidyaanaam Bhissaje Bhava-Roginnaam |
Gurave Sarva-Lokaanaam Dakssinnaamuurtaye Namah ||4||

Om Namah Prannava-Arthaaya Shuddha-Jnyaanai[a-E]ka-Muurtaye |
Nirmalaaya Prashaantaaya Dakssinnaamuurtaye Namah ||5||

Cid-Ghanaaya Mahe[aa-Ii]shaaya Vatta-Muula-Nivaasine |
Sac-Cid-Aananda-Ruupaaya Dakssinnaamuurtaye Namah ||6||

Iishvaro Gurur-Aatme[a-I]ti Muurti-Bheda-Vibhaagine |
Vyoma-Vad Vyaapta-Dehaaya Dakssinnaamuurtaye Namah ||7||

Vishvam Darpanna-Drshyamaana-Nagarii-Tulyam Nija-Antargatam
Pashyann-Aatmani Maayayaa Bahir-Ivo[a-U]dbhuutam Yathaa Nidrayaa |
Yah Saakssaat-Kurute Prabodha-Samaye Sva-[A]atmaanam-Eva-Advayam
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||1||

Biijasya-Antar-Iva-Angkuro Jagad[t]-Idam Praangga-Nirvikalpam Punah
Maayaa-Kalpita-Desha-Kaala-Kalanaa Vaicitrya-Citrii-Krtam |
Maayaavi-Iva Vijrmbhayaty-Api Mahaa-Yogi-Iva Yah Sve[a-I]cchayaa
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||2||

Yasya-Eva Sphurannam Sada[a-A]atmakam-Asat-Kalpa-Arthakam Bhaasate
Saakssaat-Tat-Tvam-Asi-Iti Veda-Vacasaa Yo Bodhayaty-Aashritaan |
Yat-Saakssaat-Karannaad-Bhaven-Na Punaraavrttir-Bhavaam-Bho-Nidhau
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||3||

Naanaac-Chidra-Ghatto[a-U]dara-Sthita-Mahaa-Diipa-Prabhaa Bhaasvaram
Jnyaanam Yasya Tu Cakssur-Aadi-Karanna-Dvaaraa Vahih Spandate |
Jaanaam-Iiti Tam-Eva Bhaantam-Anubhaaty-Etat-Samastam Jagat
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||4||

Deham Praannam-Api-Indriyaanny-Api Calaam Buddhim Ca Shuunyam Viduh
Strii-Baala-Andha-Jaddo(a-U)pamaas-tv[u-]Aham-Iti Bhraantaa Bhrsham Vaadinah |
Maayaa-Shakti-Vilaasa-Kalpita-Mahaa-Vyaamoha-Samhaarinne
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||5||

Raahu-Grasta-Divaakare[a-I]ndu-Sadrsho Maayaa-Sama-[A]acchaadanaat
San-Maatrah Karanno[a-U]pasangharannato Yo(a-A]bhuut-Sussuptah Pumaan |
Praag-Asvaapsam-Iti Prabodha-Samaye Yah Pratyabhijnyaayate
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||6||

Baalya-Adissv(u)-Api Jaagrad-Aadissu Tathaa Sarvaasv[u]-Avasthaasv[u]-Api
Vyaavrttaasv[u]-Anu-Vartamaanam-Aham-Ity[i]-Antah Sphurantam Sadaa |
Sva-[A]atmaanam Prakattii-Karoti Bhajataam Yo Mudrayaa-Bhadrayaa
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||7||

Vishvam Pashyati Kaarya-Kaaranna-Tayaa Svasvaami-Sambandhatah
Shissya-[A]acaarya-Tayaa Tatha-Eva Pitr-Putraady[i]-Aatmanaa Bhedatah |
Svapne Jaagrati Vaa Ya Essa Purusso Maayaa-Paribhraamitah
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||8||

Bhuur-Ambhaamsy-Analo-[A]nilo-[A]mbaram-Aharnaatho Himaamshu Pumaan
Ity[i]-Aabhaati Cara-Acara-[A]atmakam-Idam Yasya-Eva Muurty[i]-Assttakam
Naanyat Kin.cana Vidyate Vimrshataam Yasmaat-Parasmaad-Vibhoh
Tasmai Shrii-Guru-Muurtaye Nama Idam Shrii-Dakssinnaamuurtaye ||9||

Sarva-[A]atmatvam-Iti Sphuttii-Krtam-Idam Yasmaad-Amussmin Stave
Tena-Asya Shravannaat-Tadartha-Mananaad-Dhyaanaac-Ca Sangkiirtanaat |
Sarva-(A)atmatva-Mahaa-Vibhuuti-Sahitam Syaad-Iishvaratvam Svatah
Siddhyet-Tat-Punar-Assttadhaa Parinnatam Ca-[A]ishvaryam-Avyaahatam ||10||

Dakshinamurthy Stotram

దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రమ్
Dakshinamurthy Stotram In Telugu

Dakshinamurthy Stotram

శాంతిపాఠః
ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం
యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై ।
తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం
ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే ॥

ధ్యానం
ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటితపరబ్రహ్మతత్వంయువానం
వర్శిష్ఠాంతేవసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః ।
ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందమూర్తిం
స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే ॥

వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం
సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ ।
త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం
జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి ॥

చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా ।
గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః ॥

ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే ।
నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥

నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణాం ।
గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

చిదోఘనాయ మహేశాయ వటమూలనివాసినే ।
సచ్చిదానంద రూపాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే ।
వ్యోమవద్-వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

అంగుష్ఠతర్జనీ యోగముద్రా వ్యాజేనయోగినాం ।
శృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్యోగతా శివః ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

స్తోత్రం
విశ్వందర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథానిద్రయా ।
యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రభోధసమయే స్వాత్మానమే వాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 1 ॥

బీజస్యాంతతి వాంకురో జగదితం ప్రాఙ్నర్వికల్పం పునః
మాయాకల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్ర్యచిత్రీకృతం ।
మాయావీవ విజృంభయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 2 ॥

యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకమసత్కల్పార్థకం భాసతే
సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసా యో బోధయత్యాశ్రితాన్ ।
యస్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్న పురనావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 3 ॥

నానాచ్ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిః స్పందతే ।
జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 4 ॥

దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధిం చ శూన్యం విదుః
స్త్రీ బాలాంధ జడోపమాస్త్వహమితి భ్రాంతాభృశం వాదినః ।
మాయాశక్తి విలాసకల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 5 ॥

రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోప సంహరణతో యోఽభూత్సుషుప్తః పుమాన్ ।
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రభోదసమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 6 ॥

బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథా సర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తా స్వను వర్తమాన మహమిత్యంతః స్ఫురంతం సదా ।
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో ముద్రయా భద్రయా
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 7 ॥

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యచార్యతయా తథైవ పితృ పుత్రాద్యాత్మనా భేదతః ।
స్వప్నే జాగ్రతి వా య ఏష పురుషో మాయా పరిభ్రామితః
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 8 ॥

భూరంభాంస్యనలోఽనిలోంబర మహర్నాథో హిమాంశుః పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం ।
నాన్యత్కించన విద్యతే విమృశతాం యస్మాత్పరస్మాద్విభో
తస్మై గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే ॥ 9 ॥

సర్వాత్మత్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే
తేనాస్వ శ్రవణాత్తదర్థ మననాద్ధ్యానాచ్చ సంకీర్తనాత్ ।
సర్వాత్మత్వమహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వతః
సిద్ధ్యేత్తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతం ॥ 10 ॥

॥ ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం దక్షిణాముర్తిస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

Dakshinamurthy Stotram

3க்ஷிணா மூர்தி ஸ்தோத்ரம்
Dakshinamurthy Stotram In Tamil

ஶாந்திபாட:2
ஓம் யோ ப்3ரஹ்மாணம் வித3தா4தி பூர்வம்
யோ வை வேதா3ம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।
தம்ஹதே3வமாத்ம பு3த்3தி4ப்ரகாஶம்
முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்3யே ॥

த்4யாநம்
ஓம் மௌநவ்யாக்2யா ப்ரகடிதபரப்3ரஹ்மதத்வம்யுவாநம்
வர்ஶிஷ்டா2ந்தேவஸத்3ருஷிக3ணைராவ்ருதம் ப்3ரஹ்மநிஷ்டை2: ।
ஆசார்யேந்த்3ரம் கரகலித சிந்முத்3ரமாநந்த3மூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதி3தவத3நம் த3க்ஷிணாமூர்திமீடே3 ॥

வடவிடபிஸமீபே பூ4மிபா4கே3 நிஷண்ணம்
ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா3தாரமாராத் ।
த்ரிபு4வநகு3ருமீஶம் த3க்ஷிணாமூர்திதே3வம்
ஜநநமரணது3:க2ச்சே23 த3க்ஷம் நமாமி ॥

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்3தா4: ஶிஷ்யா: கு3ருர்யுவா ।
கு3ரோஸ்து மௌநவ்யாக்2யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி2ந்நஸம்ஶயா: ॥

ஓம் நம: ப்ரணவார்தா2ய ஶுத்3தஜ4்ஞாநைகமூர்தயே ।
நிர்மலாய ப்ரஶாந்தாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணு: கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।
கு3ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்3ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ரவே நம: ॥

நித4யே ஸர்வவித்3யாநாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
கு3ரவே ஸர்வலோகாநாம் த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

சிதோ34நாய மஹேஶாய வடமூலநிவாஸிநே ।
ஸச்சிதா3நந்த3 ரூபாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

ஈஶ்வரோ கு3ருராத்மேதி மூர்திபே43 விபா4கி3நே ।
வ்யோமவத்3-வ்யாப்ததே3ஹாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

அங்கு3ஷ்ட2தர்ஜநீ யோக3முத்3ரா வ்யாஜேநயோகி3நாம் ।
ஶ்ருத்யர்த2ம் ப்3ரஹ்மஜீவைக்யம் த3ர்ஶயந்யோக3தா ஶிவ: ॥

ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥

ஸ்தோத்ரம்
விஶ்வந்த3ர்பண த்3ருஶ்யமாந நக3ரீ துல்யம் நிஜாந்தர்க3தம்
பஶ்யந்நாத்மநி மாயயா ப3ஹிரிவோத்3பூ4தம் யதா2நித்3ரயா ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோ44ஸமயே ஸ்வாத்மாநமே வாத்3வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥

பீ3ஜஸ்யாந்ததி வாஂகுரோ ஜக3தி3தம் ப்ராங்நர்விகல்பம் புந:
மாயாகல்பித தே3ஶகாலகலநா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।
மாயாவீவ விஜ்ரும்ப4யத்யபி மஹாயோகீ3வ ய: ஸ்வேச்ச2யா
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥

யஸ்யைவ ஸ்பு2ரணம் ஸதா3த்மகமஸத்கல்பார்த2கம் பா4ஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேத3வசஸா யோ போ34யத்யாஶ்ரிதாந் ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்34வேந்ந புரநாவ்ருத்திர்ப4வாம்போ4நிதௌ4
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥

நாநாச்சி2த்3ர க4டோத3ர ஸ்தி2த மஹாதீ3ப ப்ரபா4பா4ஸ்வரம்
ஜ்ஞாநம் யஸ்ய து சக்ஷுராதி3கரண த்3வாரா ப3ஹி: ஸ்பந்த3தே ।
ஜாநாமீதி தமேவ பா4ந்தமநுபா4த்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜக3த்
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥

தே3ஹம் ப்ராணமபீந்த்3ரியாண்யபி சலாம் பு3த்3தி4ம் ச ஶூந்யம் விது3:
ஸ்த்ரீ பா3லாந்த4 ஜடோ3பமாஸ்த்வஹமிதி ப்4ராந்தாப்4ருஶம் வாதி3ந: ।
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥

ராஹுக்3ரஸ்த தி3வாகரேந்து3 ஸத்3ருஶோ மாயா ஸமாச்சா23நாத்
ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூ4த்ஸுஷுப்த: புமாந் ।
ப்ராக3ஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோ43ஸமயே ய: ப்ரத்யபி4ஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥

பா3ல்யாதி3ஷ்வபி ஜாக்3ரதா3தி3ஷு ததா2 ஸர்வாஸ்வவஸ்தா2ஸ்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வநு வர்தமாந மஹமித்யந்த: ஸ்பு2ரந்தம் ஸதா3 ।
ஸ்வாத்மாநம் ப்ரகடீகரோதி பஜ4தாம் யோ முத்3ரயா ப4த்3ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥

விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்ப3ந்த4த:
ஶிஷ்யசார்யதயா ததை2வ பித்ரு புத்ராத்3யாத்மநா பே43த: ।
ஸ்வப்நே ஜாக்3ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்4ராமித:
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥

பூ4ரம்பா4ம்ஸ்யநலோநிலோம்ப3ர மஹர்நாதோ2 ஹிமாம்ஶு: புமாந்
இத்யாபா4தி சராசராத்மகமித3ம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।
நாந்யத்கிஂசந வித்3யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்3விபோ4
தஸ்மை கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்பு2டீக்ருதமித3ம் யஸ்மாத3முஷ்மிந் ஸ்தவே
தேநாஸ்வ ஶ்ரவணாத்தத3ர்த2 மநநாத்3த்4யாநாச்ச ஸஂகீர்தநாத் ।
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூ4தி ஸஹிதம் ஸ்யாதீ3ஶ்வரத்வம் ஸ்வத:
ஸித்3த்4யேத்தத்புநரஷ்டதா4 பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 1௦ ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச்சஂ2கராசார்யவிரசிதம் த3க்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥


ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
Dakshinamurthy Stotram In Kannada

ಶಾಂತಿಪಾಠಃ
ಓಂ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ
ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ ।
ತಂಹದೇವಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಂ
ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ಓಂ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಕಟಿತಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂಯುವಾನಂ
ವರ್ಶಿಷ್ಠಾಂತೇವಸದೃಷಿಗಣೈರಾವೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೈಃ ।
ಆಚಾರ್ಯೇಂದ್ರಂ ಕರಕಲಿತ ಚಿನ್ಮುದ್ರಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಂ
ಸ್ವಾತ್ಮರಾಮಂ ಮುದಿತವದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥

ವಟವಿಟಪಿಸಮೀಪೇ ಭೂಮಿಭಾಗೇ ನಿಷಣ್ಣಂ
ಸಕಲಮುನಿಜನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದಾತಾರಮಾರಾತ್ ।
ತ್ರಿಭುವನಗುರುಮೀಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿದೇವಂ
ಜನನಮರಣದುಃಖಚ್ಛೇದ ದಕ್ಷಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಚಿತ್ರಂ ವಟತರೋರ್ಮೂಲೇ ವೃದ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಗುರುರ್ಯುವಾ ।
ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತುಚ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಃ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥

ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ।
ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಚಿದೋಘನಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ವಟಮೂಲನಿವಾಸಿನೇ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿಭೇದ ವಿಭಾಗಿನೇ ।
ವ್ಯೋಮವದ್-ವ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॥

ಅಂಗುಷ್ಠತರ್ಜನೀ ಯೋಗಮುದ್ರಾ ವ್ಯಾಜೇನಯೋಗಿನಾಂ ।
ಶೃತ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಜೀವೈಕ್ಯಂ ದರ್ಶಯನ್ಯೋಗತಾ ಶಿವಃ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ
ವಿಶ್ವಂದರ್ಪಣ ದೃಶ್ಯಮಾನ ನಗರೀ ತುಲ್ಯಂ ನಿಜಾಂತರ್ಗತಂ
ಪಶ್ಯನ್ನಾತ್ಮನಿ ಮಾಯಯಾ ಬಹಿರಿವೋದ್ಭೂತಂ ಯಥಾನಿದ್ರಯಾ ।
ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕುರುತೇ ಪ್ರಭೋಧಸಮಯೇ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮೇ ವಾದ್ವಯಂ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 1 ॥

ಬೀಜಸ್ಯಾಂತತಿ ವಾಂಕುರೋ ಜಗದಿತಂ ಪ್ರಾಙ್ನರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ಪುನಃ
ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತ ದೇಶಕಾಲಕಲನಾ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಚಿತ್ರೀಕೃತಂ ।
ಮಾಯಾವೀವ ವಿಜೃಂಭಯತ್ಯಪಿ ಮಹಾಯೋಗೀವ ಯಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ಯೈವ ಸ್ಫುರಣಂ ಸದಾತ್ಮಕಮಸತ್ಕಲ್ಪಾರ್ಥಕಂ ಭಾಸತೇ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ತತ್ವಮಸೀತಿ ವೇದವಚಸಾ ಯೋ ಬೋಧಯತ್ಯಾಶ್ರಿತಾನ್ ।
ಯಸ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣಾದ್ಭವೇನ್ನ ಪುರನಾವೃತ್ತಿರ್ಭವಾಂಭೋನಿಧೌ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 3 ॥

ನಾನಾಚ್ಛಿದ್ರ ಘಟೋದರ ಸ್ಥಿತ ಮಹಾದೀಪ ಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವರಂ
ಜ್ಞಾನಂ ಯಸ್ಯ ತು ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣ ದ್ವಾರಾ ಬಹಿಃ ಸ್ಪಂದತೇ ।
ಜಾನಾಮೀತಿ ತಮೇವ ಭಾಂತಮನುಭಾತ್ಯೇತತ್ಸಮಸ್ತಂ ಜಗತ್
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 4 ॥

ದೇಹಂ ಪ್ರಾಣಮಪೀಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಪಿ ಚಲಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ಶೂನ್ಯಂ ವಿದುಃ
ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಲಾಂಧ ಜಡೋಪಮಾಸ್ತ್ವಹಮಿತಿ ಭ್ರಾಂತಾಭೃಶಂ ವಾದಿನಃ ।
ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ವಿಲಾಸಕಲ್ಪಿತ ಮಹಾವ್ಯಾಮೋಹ ಸಂಹಾರಿಣೇ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 5 ॥

ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ದಿವಾಕರೇಂದು ಸದೃಶೋ ಮಾಯಾ ಸಮಾಚ್ಛಾದನಾತ್
ಸನ್ಮಾತ್ರಃ ಕರಣೋಪ ಸಂಹರಣತೋ ಯೋಽಭೂತ್ಸುಷುಪ್ತಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಪ್ರಾಗಸ್ವಾಪ್ಸಮಿತಿ ಪ್ರಭೋದಸಮಯೇ ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯತೇ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 6 ॥

ಬಾಲ್ಯಾದಿಷ್ವಪಿ ಜಾಗ್ರದಾದಿಷು ತಥಾ ಸರ್ವಾಸ್ವವಸ್ಥಾಸ್ವಪಿ
ವ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಸ್ವನು ವರ್ತಮಾನ ಮಹಮಿತ್ಯಂತಃ ಸ್ಫುರಂತಂ ಸದಾ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ಭಜತಾಂ ಯೋ ಮುದ್ರಯಾ ಭದ್ರಯಾ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 7 ॥

ವಿಶ್ವಂ ಪಶ್ಯತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣತಯಾ ಸ್ವಸ್ವಾಮಿಸಂಬಂಧತಃ
ಶಿಷ್ಯಚಾರ್ಯತಯಾ ತಥೈವ ಪಿತೃ ಪುತ್ರಾದ್ಯಾತ್ಮನಾ ಭೇದತಃ ।
ಸ್ವಪ್ನೇ ಜಾಗ್ರತಿ ವಾ ಯ ಏಷ ಪುರುಷೋ ಮಾಯಾ ಪರಿಭ್ರಾಮಿತಃ
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 8 ॥

ಭೂರಂಭಾಂಸ್ಯನಲೋಽನಿಲೋಂಬರ ಮಹರ್ನಾಥೋ ಹಿಮಾಂಶುಃ ಪುಮಾನ್
ಇತ್ಯಾಭಾತಿ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಮಿದಂ ಯಸ್ಯೈವ ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ ।
ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚನ ವಿದ್ಯತೇ ವಿಮೃಶತಾಂ ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಸ್ಮಾದ್ವಿಭೋ
ತಸ್ಮೈ ಗುರುಮೂರ್ತಯೇ ನಮ ಇದಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಮಿತಿ ಸ್ಫುಟೀಕೃತಮಿದಂ ಯಸ್ಮಾದಮುಷ್ಮಿನ್ ಸ್ತವೇ
ತೇನಾಸ್ವ ಶ್ರವಣಾತ್ತದರ್ಥ ಮನನಾದ್ಧ್ಯಾನಾಚ್ಚ ಸಂಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಮಹಾವಿಭೂತಿ ಸಹಿತಂ ಸ್ಯಾದೀಶ್ವರತ್ವಂ ಸ್ವತಃ
ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್ತತ್ಪುನರಷ್ಟಧಾ ಪರಿಣತಂ ಚೈಶ್ವರ್ಯ ಮವ್ಯಾಹತಂ ॥ 10 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥


દક્ષિણા મૂર્તિ સ્તોત્રમ્
Dakshinamurthy Stotram In Gujarati

શાંતિપાઠઃ
ઓં યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ પૂર્વં
યો વૈ વેદાંશ્ચ પ્રહિણોતિ તસ્મૈ ।
તંહદેવમાત્મ બુદ્ધિપ્રકાશં
મુમુક્ષુર્વૈ શરણમહં પ્રપદ્યે ॥

ધ્યાનમ્
ઓં મૌનવ્યાખ્યા પ્રકટિતપરબ્રહ્મતત્વંયુવાનં
વર્શિષ્ઠાંતેવસદૃષિગણૈરાવૃતં બ્રહ્મનિષ્ઠૈઃ ।
આચાર્યેંદ્રં કરકલિત ચિન્મુદ્રમાનંદમૂર્તિં
સ્વાત્મરામં મુદિતવદનં દક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥

વટવિટપિસમીપે ભૂમિભાગે નિષણ્ણં
સકલમુનિજનાનાં જ્ઞાનદાતારમારાત્ ।
ત્રિભુવનગુરુમીશં દક્ષિણામૂર્તિદેવં
જનનમરણદુઃખચ્છેદ દક્ષં નમામિ ॥

ચિત્રં વટતરોર્મૂલે વૃદ્ધાઃ શિષ્યાઃ ગુરુર્યુવા ।
ગુરોસ્તુ મૌનવ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુચ્છિન્નસંશયાઃ ॥

ઓં નમઃ પ્રણવાર્થાય શુદ્ધજ્ઞાનૈકમૂર્તયે ।
નિર્મલાય પ્રશાંતાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુઃ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।
ગુરુસ્સાક્ષાત્ પરં બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ ॥

નિધયે સર્વવિદ્યાનાં ભિષજે ભવરોગિણામ્ ।
ગુરવે સર્વલોકાનાં દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

ચિદોઘનાય મહેશાય વટમૂલનિવાસિને ।
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને ।
વ્યોમવદ્-વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ॥

અંગુષ્ઠતર્જની યોગમુદ્રા વ્યાજેનયોગિનામ્ ।
શૃત્યર્થં બ્રહ્મજીવૈક્યં દર્શયન્યોગતા શિવઃ ॥

ઓં શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

સ્તોત્રમ્
વિશ્વંદર્પણ દૃશ્યમાન નગરી તુલ્યં નિજાંતર્ગતં
પશ્યન્નાત્મનિ માયયા બહિરિવોદ્ભૂતં યથાનિદ્રયા ।
યસ્સાક્ષાત્કુરુતે પ્રભોધસમયે સ્વાત્માનમે વાદ્વયં
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 1 ॥

બીજસ્યાંતતિ વાંકુરો જગદિતં પ્રાઙ્નર્વિકલ્પં પુનઃ
માયાકલ્પિત દેશકાલકલના વૈચિત્ર્યચિત્રીકૃતં ।
માયાવીવ વિજૃંભયત્યપિ મહાયોગીવ યઃ સ્વેચ્છયા
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 2 ॥

યસ્યૈવ સ્ફુરણં સદાત્મકમસત્કલ્પાર્થકં ભાસતે
સાક્ષાત્તત્વમસીતિ વેદવચસા યો બોધયત્યાશ્રિતાન્ ।
યસ્સાક્ષાત્કરણાદ્ભવેન્ન પુરનાવૃત્તિર્ભવાંભોનિધૌ
તસ્મૈ શ્રીગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 3 ॥

નાનાચ્છિદ્ર ઘટોદર સ્થિત મહાદીપ પ્રભાભાસ્વરં
જ્ઞાનં યસ્ય તુ ચક્ષુરાદિકરણ દ્વારા બહિઃ સ્પંદતે ।
જાનામીતિ તમેવ ભાંતમનુભાત્યેતત્સમસ્તં જગત્
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 4 ॥

દેહં પ્રાણમપીંદ્રિયાણ્યપિ ચલાં બુદ્ધિં ચ શૂન્યં વિદુઃ
સ્ત્રી બાલાંધ જડોપમાસ્ત્વહમિતિ ભ્રાંતાભૃશં વાદિનઃ ।
માયાશક્તિ વિલાસકલ્પિત મહાવ્યામોહ સંહારિણે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 5 ॥

રાહુગ્રસ્ત દિવાકરેંદુ સદૃશો માયા સમાચ્છાદનાત્
સન્માત્રઃ કરણોપ સંહરણતો યોઽભૂત્સુષુપ્તઃ પુમાન્ ।
પ્રાગસ્વાપ્સમિતિ પ્રભોદસમયે યઃ પ્રત્યભિજ્ઞાયતે
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 6 ॥

બાલ્યાદિષ્વપિ જાગ્રદાદિષુ તથા સર્વાસ્વવસ્થાસ્વપિ
વ્યાવૃત્તા સ્વનુ વર્તમાન મહમિત્યંતઃ સ્ફુરંતં સદા ।
સ્વાત્માનં પ્રકટીકરોતિ ભજતાં યો મુદ્રયા ભદ્રયા
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 7 ॥

વિશ્વં પશ્યતિ કાર્યકારણતયા સ્વસ્વામિસંબંધતઃ
શિષ્યચાર્યતયા તથૈવ પિતૃ પુત્રાદ્યાત્મના ભેદતઃ ।
સ્વપ્ને જાગ્રતિ વા ય એષ પુરુષો માયા પરિભ્રામિતઃ
તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 8 ॥

ભૂરંભાંસ્યનલોઽનિલોંબર મહર્નાથો હિમાંશુઃ પુમાન્
ઇત્યાભાતિ ચરાચરાત્મકમિદં યસ્યૈવ મૂર્ત્યષ્ટકમ્ ।
નાન્યત્કિંચન વિદ્યતે વિમૃશતાં યસ્માત્પરસ્માદ્વિભો
તસ્મૈ ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદં શ્રી દક્ષિણામૂર્તયે ॥ 9 ॥

સર્વાત્મત્વમિતિ સ્ફુટીકૃતમિદં યસ્માદમુષ્મિન્ સ્તવે
તેનાસ્વ શ્રવણાત્તદર્થ મનનાદ્ધ્યાનાચ્ચ સંકીર્તનાત્ ।
સર્વાત્મત્વમહાવિભૂતિ સહિતં સ્યાદીશ્વરત્વં સ્વતઃ
સિદ્ધ્યેત્તત્પુનરષ્ટધા પરિણતં ચૈશ્વર્ય મવ્યાહતમ્ ॥ 10 ॥

॥ ઇતિ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતં દક્ષિણામુર્તિસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥


দক্ষিণা মূর্তি স্তোত্রম্
Dakshinamurthy Stotram In Bengali

শাংতিপাঠঃ
ওং যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।
তংহদেবমাত্ম বুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

ধ্যানম্
ওং মৌনব্যাখ্যা প্রকটিতপরব্রহ্মতত্বংযুবানং
বর্শিষ্ঠাংতেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ ।
আচার্যেংদ্রং করকলিত চিন্মুদ্রমানংদমূর্তিং
স্বাত্মরামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্তিমীডে ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাত্ ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্তিদেবং
জননমরণদুঃখচ্ছেদ দক্ষং নমামি ॥

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা ।
গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তুচ্ছিন্নসংশযাঃ ॥

ওং নমঃ প্রণবার্থায শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্তযে ।
নির্মলায প্রশাংতায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুস্সাক্ষাত্ পরং ব্রহ্মা তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ ॥

নিধযে সর্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্ ।
গুরবে সর্বলোকানাং দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

চিদোঘনায মহেশায বটমূলনিবাসিনে ।
সচ্চিদানংদ রূপায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদ বিভাগিনে ।
ব্যোমবদ্-ব্যাপ্তদেহায দক্ষিণামূর্তযে নমঃ ॥

অংগুষ্ঠতর্জনী যোগমুদ্রা ব্যাজেনযোগিনাম্ ।
শৃত্যর্থং ব্রহ্মজীবৈক্যং দর্শযন্যোগতা শিবঃ ॥

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥

স্তোত্রম্
বিশ্বংদর্পণ দৃশ্যমান নগরী তুল্যং নিজাংতর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মাযযা বহিরিবোদ্ভূতং যথানিদ্রযা ।
যস্সাক্ষাত্কুরুতে প্রভোধসমযে স্বাত্মানমে বাদ্বযং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 1 ॥

বীজস্যাংততি বাংকুরো জগদিতং প্রাঙ্নর্বিকল্পং পুনঃ
মাযাকল্পিত দেশকালকলনা বৈচিত্র্যচিত্রীকৃতং ।
মাযাবীব বিজৃংভযত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছযা
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 2 ॥

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসত্কল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাত্তত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধযত্যাশ্রিতান্ ।
যস্সাক্ষাত্করণাদ্ভবেন্ন পুরনাবৃত্তির্ভবাংভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 3 ॥

নানাচ্ছিদ্র ঘটোদর স্থিত মহাদীপ প্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণ দ্বারা বহিঃ স্পংদতে ।
জানামীতি তমেব ভাংতমনুভাত্যেতত্সমস্তং জগত্
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 4 ॥

দেহং প্রাণমপীংদ্রিযাণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রী বালাংধ জডোপমাস্ত্বহমিতি ভ্রাংতাভৃশং বাদিনঃ ।
মাযাশক্তি বিলাসকল্পিত মহাব্যামোহ সংহারিণে
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 5 ॥

রাহুগ্রস্ত দিবাকরেংদু সদৃশো মাযা সমাচ্ছাদনাত্
সন্মাত্রঃ করণোপ সংহরণতো যোঽভূত্সুষুপ্তঃ পুমান্ ।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রভোদসমযে যঃ প্রত্যভিজ্ঞাযতে
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 6 ॥

বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তা স্বনু বর্তমান মহমিত্যংতঃ স্ফুরংতং সদা ।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রযা ভদ্রযা
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 7 ॥

বিশ্বং পশ্যতি কার্যকারণতযা স্বস্বামিসংবংধতঃ
শিষ্যচার্যতযা তথৈব পিতৃ পুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মাযা পরিভ্রামিতঃ
তস্মৈ শ্রী গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 8 ॥

ভূরংভাংস্যনলোঽনিলোংবর মহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্
ইত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্যষ্টকম্ ।
নান্যত্কিংচন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাত্পরস্মাদ্বিভো
তস্মৈ গুরুমূর্তযে নম ইদং শ্রী দক্ষিণামূর্তযে ॥ 9 ॥

সর্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিন্ স্তবে
তেনাস্ব শ্রবণাত্তদর্থ মননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্তনাত্ ।
সর্বাত্মত্বমহাবিভূতি সহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিদ্ধ্যেত্তত্পুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য মব্যাহতম্ ॥ 10 ॥

॥ ইতি শ্রীমচ্ছংকরাচার্যবিরচিতং দক্ষিণামুর্তিস্তোত্রং সংপূর্ণম্ ॥


ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਮੂਰ੍ਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
Dakshinamurthy Stotram In Punjabi

ਸ਼ਾਂਤਿਪਾਠਃ
ਓਂ ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣਂ ਵਿਦਧਾਤਿ ਪੂਰ੍ਵਂ
ਯੋ ਵੈ ਵੇਦਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਹਿਣੋਤਿ ਤਸ੍ਮੈ ।
ਤਂਹਦੇਵਮਾਤ੍ਮ ਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ
ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁਰ੍ਵੈ ਸ਼ਰਣਮਹਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਓਂ ਮੌਨਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਟਿਤਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਤਤ੍ਵਂਯੁਵਾਨਂ
ਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਂਤੇਵਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਗਣੈਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠੈਃ ।
ਆਚਾਰ੍ਯੇਂਦ੍ਰਂ ਕਰਕਲਿਤ ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਮਾਨਂਦਮੂਰ੍ਤਿਂ
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਰਾਮਂ ਮੁਦਿਤਵਦਨਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਮੀਡੇ ॥

ਵਟਵਿਟਪਿਸਮੀਪੇ ਭੂਮਿਭਾਗੇ ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਂ
ਸਕਲਮੁਨਿਜਨਾਨਾਂ ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾਰਮਾਰਾਤ੍ ।
ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਗੁਰੁਮੀਸ਼ਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਦੇਵਂ
ਜਨਨਮਰਣਦੁਃਖਚ੍ਛੇਦ ਦਕ੍ਸ਼ਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਚਿਤ੍ਰਂ ਵਟਤਰੋਰ੍ਮੂਲੇ ਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਾਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਃ ਗੁਰੁਰ੍ਯੁਵਾ ।
ਗੁਰੋਸ੍ਤੁ ਮੌਨਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨਂ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤੁਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾਃ ॥

ਓਂ ਨਮਃ ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥਾਯ ਸ਼ੁਦ੍ਧਜ੍ਞਾਨੈਕਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਨਿਰ੍ਮਲਾਯ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਗੁਰੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਗੁਰੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਃ ਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗੁਰੁਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥

ਨਿਧਯੇ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਾਂ ਭਿਸ਼ਜੇ ਭਵਰੋਗਿਣਾਮ੍ ।
ਗੁਰਵੇ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਨਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਚਿਦੋਘਨਾਯ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਵਟਮੂਲਨਿਵਾਸਿਨੇ ।
ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਰੂਪਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਗੁਰੁਰਾਤ੍ਮੇਤਿ ਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦ ਵਿਭਾਗਿਨੇ ।
ਵ੍ਯੋਮਵਦ੍-ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਦੇਹਾਯ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ॥

ਅਂਗੁਸ਼੍ਠਤਰ੍ਜਨੀ ਯੋਗਮੁਦ੍ਰਾ ਵ੍ਯਾਜੇਨਯੋਗਿਨਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜੀਵੈਕ੍ਯਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਨ੍ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਿਵਃ ॥

ਓਂ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਵਿਸ਼੍ਵਂਦਰ੍ਪਣ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਮਾਨ ਨਗਰੀ ਤੁਲ੍ਯਂ ਨਿਜਾਂਤਰ੍ਗਤਂ
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨਾਤ੍ਮਨਿ ਮਾਯਯਾ ਬਹਿਰਿਵੋਦ੍ਭੂਤਂ ਯਥਾਨਿਦ੍ਰਯਾ ।
ਯਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕੁਰੁਤੇ ਪ੍ਰਭੋਧਸਮਯੇ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਮੇ ਵਾਦ੍ਵਯਂ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 1 ॥

ਬੀਜਸ੍ਯਾਂਤਤਿ ਵਾਂਕੁਰੋ ਜਗਦਿਤਂ ਪ੍ਰਾਙ੍ਨਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਂ ਪੁਨਃ
ਮਾਯਾਕਲ੍ਪਿਤ ਦੇਸ਼ਕਾਲਕਲਨਾ ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਚਿਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ।
ਮਾਯਾਵੀਵ ਵਿਜ੍ਰੁਰੁਇਂਭਯਤ੍ਯਪਿ ਮਹਾਯੋਗੀਵ ਯਃ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਯਾ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 2 ॥

ਯਸ੍ਯੈਵ ਸ੍ਫੁਰਣਂ ਸਦਾਤ੍ਮਕਮਸਤ੍ਕਲ੍ਪਾਰ੍ਥਕਂ ਭਾਸਤੇ
ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਤਤ੍ਵਮਸੀਤਿ ਵੇਦਵਚਸਾ ਯੋ ਬੋਧਯਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾਨ੍ ।
ਯਸ੍ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਰਣਾਦ੍ਭਵੇਨ੍ਨ ਪੁਰਨਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਰ੍ਭਵਾਂਭੋਨਿਧੌ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 3 ॥

ਨਾਨਾਚ੍ਛਿਦ੍ਰ ਘਟੋਦਰ ਸ੍ਥਿਤ ਮਹਾਦੀਪ ਪ੍ਰਭਾਭਾਸ੍ਵਰਂ
ਜ੍ਞਾਨਂ ਯਸ੍ਯ ਤੁ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਾਦਿਕਰਣ ਦ੍ਵਾਰਾ ਬਹਿਃ ਸ੍ਪਂਦਤੇ ।
ਜਾਨਾਮੀਤਿ ਤਮੇਵ ਭਾਂਤਮਨੁਭਾਤ੍ਯੇਤਤ੍ਸਮਸ੍ਤਂ ਜਗਤ੍
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 4 ॥

ਦੇਹਂ ਪ੍ਰਾਣਮਪੀਂਦ੍ਰਿਯਾਣ੍ਯਪਿ ਚਲਾਂ ਬੁਦ੍ਧਿਂ ਚ ਸ਼ੂਨ੍ਯਂ ਵਿਦੁਃ
ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਬਾਲਾਂਧ ਜਡੋਪਮਾਸ੍ਤ੍ਵਹਮਿਤਿ ਭ੍ਰਾਂਤਾਭ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਂ ਵਾਦਿਨਃ ।
ਮਾਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਵਿਲਾਸਕਲ੍ਪਿਤ ਮਹਾਵ੍ਯਾਮੋਹ ਸਂਹਾਰਿਣੇ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 5 ॥

ਰਾਹੁਗ੍ਰਸ੍ਤ ਦਿਵਾਕਰੇਂਦੁ ਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋ ਮਾਯਾ ਸਮਾਚ੍ਛਾਦਨਾਤ੍
ਸਨ੍ਮਾਤ੍ਰਃ ਕਰਣੋਪ ਸਂਹਰਣਤੋ ਯੋ਽ਭੂਤ੍ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਪ੍ਰਾਗਸ੍ਵਾਪ੍ਸਮਿਤਿ ਪ੍ਰਭੋਦਸਮਯੇ ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਭਿਜ੍ਞਾਯਤੇ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 6 ॥

ਬਾਲ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਵਪਿ ਜਾਗ੍ਰਦਾਦਿਸ਼ੁ ਤਥਾ ਸਰ੍ਵਾਸ੍ਵਵਸ੍ਥਾਸ੍ਵਪਿ
ਵ੍ਯਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾ ਸ੍ਵਨੁ ਵਰ੍ਤਮਾਨ ਮਹਮਿਤ੍ਯਂਤਃ ਸ੍ਫੁਰਂਤਂ ਸਦਾ ।
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਪ੍ਰਕਟੀਕਰੋਤਿ ਭਜਤਾਂ ਯੋ ਮੁਦ੍ਰਯਾ ਭਦ੍ਰਯਾ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 7 ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਤਯਾ ਸ੍ਵਸ੍ਵਾਮਿਸਂਬਂਧਤਃ
ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਚਾਰ੍ਯਤਯਾ ਤਥੈਵ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇ ਪੁਤ੍ਰਾਦ੍ਯਾਤ੍ਮਨਾ ਭੇਦਤਃ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਵਾ ਯ ਏਸ਼ ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਮਾਯਾ ਪਰਿਭ੍ਰਾਮਿਤਃ
ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 8 ॥

ਭੂਰਂਭਾਂਸ੍ਯਨਲੋ਽ਨਿਲੋਂਬਰ ਮਹਰ੍ਨਾਥੋ ਹਿਮਾਂਸ਼ੁਃ ਪੁਮਾਨ੍
ਇਤ੍ਯਾਭਾਤਿ ਚਰਾਚਰਾਤ੍ਮਕਮਿਦਂ ਯਸ੍ਯੈਵ ਮੂਰ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ ।
ਨਾਨ੍ਯਤ੍ਕਿਂਚਨ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਵਿਮ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਤਾਂ ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਪਰਸ੍ਮਾਦ੍ਵਿਭੋ
ਤਸ੍ਮੈ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮ ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ ॥ 9 ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਤ੍ਵਮਿਤਿ ਸ੍ਫੁਟੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮਿਦਂ ਯਸ੍ਮਾਦਮੁਸ਼੍ਮਿਨ੍ ਸ੍ਤਵੇ
ਤੇਨਾਸ੍ਵ ਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਤਦਰ੍ਥ ਮਨਨਾਦ੍ਧ੍ਯਾਨਾਚ੍ਚ ਸਂਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਤ੍ਵਮਹਾਵਿਭੂਤਿ ਸਹਿਤਂ ਸ੍ਯਾਦੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵਤਃ
ਸਿਦ੍ਧ੍ਯੇਤ੍ਤਤ੍ਪੁਨਰਸ਼੍ਟਧਾ ਪਰਿਣਤਂ ਚੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ ਮਵ੍ਯਾਹਤਮ੍ ॥ 10 ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਂਕਰਾਚਾਰ੍ਯਵਿਰਚਿਤਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੁਰ੍ਤਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥


हमें उम्मीद है की भगवान शिव के भक्तो को यह आर्टिकल “दक्षिणा मूर्ति स्तोत्रम् लिरिक्स | Dakshinamurthy Stotram Lyrics” + Video +Audio बहुत पसंद आया होगा। आपके क्या विचार है वो हमे कमेंट करके अवश्य बताये।

सभी प्रकार के भजनो के lyrics + Video + Audio + PDF के लिए AllBhajanLyrics.com पर visit करे।

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी