Aarti Aqeedat-e-sartaaj By Satinder Sartaj Lyrics In Punjabi

Aarti Aqeedat-e-sartaaj By Satinder Sartaj Lyrics In Punjabi

Aarti Aqeedat-e-sartaaj By Satinder Sartaj Lyrics In Punjabi

Aarti Aqeedat-e-sartaaj By Satinder Sartaj Lyrics In Punjabi

ਆਰਤੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
ਧੂਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥
ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥
ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥
ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥
ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥
ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ॥
ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਵਾਸਾ ॥੪॥੧॥੭॥੯॥
ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥
ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਛਿਟਕਾਰੇ ॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਘਸਿ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਹਿ ਕਉ ਚਾਰੇ ॥੧॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਹਿ ਪਸਾਰੇ ॥
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥੨॥
ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮੁ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ ॥
ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝਹਿ ਕਿਆ ਅਰਪਉ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ ॥੩॥
ਦਸ ਅਠਾ ਅਠਸਠੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਇਹੈ ਵਰਤਣਿ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ॥
ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ॥੪॥੩॥

ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੁ ॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਘ੍ਰਿਤ ਸਾਜਿ ਆਰਤੀ ॥
ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥੧॥
ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ॥
ਨਿਤ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਊਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ॥
ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨੁ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ॥੨॥
ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨੈ ॥
ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬਖਾਨੈ ॥੩॥
ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ ਭੈ ਤਾਰਿ ਗੋਬਿੰਦੇ ॥
ਸੈਨੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥੪॥੨॥
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥
ਸੁੰਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਤਿ ਆਦਿ ਸਮਾਈ ॥
ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਗਿ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥੧॥
ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ ॥
ਠਾਢਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਤਤੁ ਤੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜ੍ਯ੍ਯਾਰਾ ॥
ਜੋਤਿ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥
ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥
ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥
ਧੰਨਾ ॥
ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥
ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥
ਪਨ੍ਹ੍ਹੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥
ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥
ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ ॥

ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥

Aarti Aqeedat-e-sartaaj By Satinder Sartaj Lyrics In Punjabi

Aarti Aqeedat-e-sartaaj By Satinder Sartaj Lyrics In English

Āratī Dhanāsarī Mahalā 1
Gagana Mai Thālu Ravi Cadu Dīpaka Banē Tārikā MaḍAla Janaka Mōtī.
Dhūpu Mala’ānalō PavaṇU Cavarō Karē Sagala Banarā’i Phūlata Jōtī.1.
Kaisī Āratī Hō’i Bhava KhaḍAnā Tērī Āratī.
Anahatā Sabada Vājata Bhērī.1. Rahā’u.
Sahasa Tava Naina Nana Naina Hai Tōhi Ka’u Sahasa Mūrati Nanā Ēka Tōhī.
Sahasa Pada Bimala Nana Ēka Pada Gadha Binu Sahasa Tava Gadha Iva Calata Mōhī.2.
Sabha Mahi Jōti Jōti Hai Sō’i.
Tisa Kai CānaṇI Sabha Mahi CānaṇU Hō’i.
Gura Sākhī Jōti ParagaṭU Hō’i.
Jō Tisu Bhāvai Su Āratī Hō’i.3.
Hari CaraṇA Kamala Makarada Lōbhita Manō Anadinō Mōhi Āhī Pi’āsā.
Kripā Jalu Dēhi Nānaka Sāriga Ka’u Hō’i Jā Tē Tērai Nāmi Vāsā.4.1.7.9.
Dhanāsarī Bhagata Ravidāsa Jī Kī
Nāmu Tērō Āratī Majanu Murārē.
Hari Kē Nāma Binu JhūṭHē Sagala Pāsārē.1. Rahā’u.
Nāmu Tērō Āsanō Nāmu Tērō Urasā Nāmu Tērā Kēsarō Lē ChiṭAkārē.
Nāmu Tērā Abhulā Nāmu Tērō Cadanō Ghasi Japē Nāmu Lē Tujhahi Ka’u Cārē.1.
Nāmu Tērā Dīvā Nāmu Tērō Bātī Nāmu Tērō Tēlu Lē Māhi Pasārē.
Nāma Tērē Kī Jōti Lagā’ī Bha’i’ō Uji’ārō Bhavana Sagalārē.2.
Nāmu Tērō Tāgā Nāmu Phūla Mālā Bhāra AṭHāraha Sagala JūṭHārē.
Tērō Kī’ā Tujhahi Ki’ā Arapa’u Nāmu Tērā Tuhī Cavara ḍHōlārē.3.
Dasa AṭHā AṭHasaṭHē Cārē KhāṇĪ Ihai VarataṇI Hai Sagala Sasārē.
Kahai Ravidāsu Nāmu Tērō Āratī Sati Nāmu Hai Hari Bhōga Tuhārē.4.3.

Srī SaiṇU.
Dhūpa Dīpa Ghrita Sāji Āratī.
Vāranē Jā’u Kamalā Patī.1.
Magalā Hari Magalā.
Nita Magalu Rājā Rāma Rā’i Kō.1. Rahā’u.
Ūtamu Dī’arā Niramala Bātī.
Tuhī Nirajanu Kamalā Pātī.2.
Rāmā Bhagati Rāmānadu Jānai.
Pūrana Paramānadu Bakhānai.3.
Madana Mūrati Bhai Tāri Gōbidē.
Sainu BhaṇAi Bhaju Paramānadē.4.2.
Prabhātī.
Suna Sadhi’ā Tērī Dēva Dēvākara Adhapati Ādi Samā’ī.
Sidha Samādhi Atu Nahī Pā’i’ā Lāgi Rahē Saranā’ī.1.
Lēhu Āratī Hō Purakha Nirajana Satigura Pūjahu Bhā’ī.
ṬHāḍHā Brahamā Nigama Bīcārai Alakhu Na Lakhi’ā Jā’ī.1. Rahā’u.
Tatu Tēlu Nāmu Kī’ā Bātī Dīpaku Dēha Ujyyārā.
Jōti Lā’i Jagadīsa Jagā’i’ā Būjhai Būjhanahārā.2.
Pacē Sabada Anāhada Bājē Sagē Sārigapānī.
Kabīra Dāsa Tērī Āratī Kīnī Nirakāra Nirabānī.3.5.
Dhanā.
Gōpāla Tērā Āratā.
Jō Jana Tumarī Bhagati Karatē Tina Kē Kāja Savāratā.1. Rahā’u.
Dāli Sīdhā Māga’u Ghī’u.
Hamarā Khusī Karai Nita Jī’u.
Panhhī’ā Chādanu Nīkā.
Anāju Maga’u Sata Sī Kā.1.
Ga’ū Bhaisa Maga’u Lāvērī.
Ika Tājani Turī Cagērī.
Ghara Kī Gīhani Cagī.

Janu Dhanā Lēvai Magī.2.4.

Aarti Aqeedat-e-sartaaj By Satinder Sartaj Lyrics In Punjabi


Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी