Ganesh Chaturthi Special Header

नदी किनारे नारियल है रे भाई लिरिक्स | Nadi Kinare Nariyeli Re Lyrics


नदी किनारे नारियल है रे भाई लिरिक्स

नदी किनारे नारियल है रे 
नारियल है रे,

ओ म्हारी कालिका माँ ने वास्ते रे,
भाई नारियल है रे,
नदी किनारे नारियल है रे,
भाई नारियल है रे

पहलो यो नारियल नवरंगी रे भाई,
नवरंगी रे,

पहलो यो नारियल नवरंगी रे 

भाई नवरंगी रे,
हो म्हारी कालिका माँ के वास्ते रे,
भाई नवरंगी रे,
नदी किनारे नारियल पेड़ भाई,
भाई नारियल है रे

दूजो यो नारियल नवरंगी रे 

भाई नवरंगी रे,
हो म्हारी वैष्णव माँ के वास्ते रे,
नवरंगी रे,
नदी किनारे नारियेरी रे भाई,
भाई नारियल है रे।।

तीसरो यो नारियल नवरंगी रे 

भाई नवरंगी रे,
हो म्हारी अम्बा माँ के वास्ते रे,
भाई नवरंगी रे,
नदी किनारे नारियेरी रे भाई,
भाई नारियल है रे।।

चौथो यो नारियल नवरंगी रे 
भाई नवरंगी रे
हो म्हारी जगदम्बे माँ के वास्ते रे,
भाई नवरंगी रे
नदी किनारे नारियेरी रे भाई,
भाई नारियल है रे।।

पांचवो यो नारियल नवरंगी रे

भाई नवरंगी रे,
हो म्हारी पाटना माँ के वास्ते रे,
भाई नवरंगी रे

नदी किनारे नारियेरी रे भाई,
भाई नारियल है रे।।


Nadi Kinare Nariyeli Re Lyrics

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે.

પહેલું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

બીજું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે બહુચર માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

ત્રીજું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે અંબા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

ચોથું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે મેલડી માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

પાચમું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે ખોડીયાર માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

છઠ્ઠું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે ચામુંડાને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે
નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે
હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે

Nadi Kinare Nariyeli Re Lyrics

Leave a Comment