Ganesh Chaturthi Special Header

केसरियो रंग तने लाग्यो लिरिक्स | Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics

Kesariyo Rang Tane Lagyo Lyrics

केसरियो रंग तने,
लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तने,
लाग्यो रे लॉल,
झीणी झीणी जारी ओ,
मेलाओ ओला गरबा,
झीणी झीणी जारी ओ,
मेला ओ रे लॉल,
केसरियो रंग तने,
लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें,
लाग्यो रे लॉल।।

आरासुर धामे घूमी,
आव्यो आला गरबा,
आरासुर धामे,
घूमी आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे,
घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे,
घुमयो रे लॉल,
अंबा माँ ने माथे,
घुमयो ओला गरबा,
अंबा माँ ने माथे,
घुमयो रे लॉल,
केसरियो रंग तनें,
लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें,
लाग्यो रे लॉल।।

पवागढ़ धामे घूमी,
आव्यो एला गरबा,
पवगाढ़ धामे घूमी,
आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे,
घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे,
घुमयो रे लॉल,
माँ काली ने माथे,
घुमयो ओला गरबा,
माँ काली ने माथे,
घुमयो रे लॉल,
केसरियो रंग तनें,
लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें,
लाग्यो रे लॉल।।

शंखल पूर घूमी,
आव्यो अला गरबा,
शंखल पूर घूमी,
आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे,
घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे,
घुमयो रे लॉल,
बहुचर माँ ने माथे,
घुमयो ओला गरबा,
बहुचर माँ ने माथे,
घुमयो रे लॉल,
केसरियो रंग तनें,
लाग्योल्या गरबा,
केसरीयो रंग तने,
लाग्यो रे लॉल।।

राज परा धामे घूमी,
आव्यो अला गरबा,
राज परा धामे घूमी,
आव्यो रे लॉल,
कोना कोना माथे
घुमयो ओला गरबा,
कोना कोना माथे,
घुमयो रे लॉल,
खोड़ल माँ ने माथे
घुमयो ओला गरबा,
खोड़ल माँ ने माथे,
घुमयो रे लॉल,
केसरियो रंग तनें,
लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें,
लाग्यो रे लॉल।।

केसरियो रंग तनें,
लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें,
लाग्यो रे लॉल,
झीणी झीणी जारी ओ,
मेलाओ ओला गरबा,
झीणी झीणी जारी ओ,
मेला ओ रे लॉल,
केसरियो रंग तने,
लाग्योल्या गरबा,
केसरियो रंग तनें,
लाग्यो रे लॉल।।

Leave a Comment