भवसागर तारण कारण हे लिरिक्स | Bhava Sagara Tarana Karana He Lyrics

भवसागर तारण कारण हे लिरिक्स

भवसागर तारण कारण हे ।
रविनन्दन बन्धन खण्डन हे ॥
शरणागत किंकर भीत मने ।
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥१॥

हृदिकन्दर तामस भास्कर हे ।
तुमि विष्णु प्रजापति शंकर हे ॥
परब्रह्म परात्पर वेद भणे ।
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥२॥

मनवारण शासन अंकुश हे ।
नरत्राण तरे हरि चाक्षुष हे ॥
गुणगान परायण देवगणे ।
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥३॥

कुलकुण्डलिनी घुम भंजक हे ।
हृदिग्रन्थि विदारण कारक हे ॥
मम मानस चंचल रात्रदिने ।
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥४॥

रिपुसूदन मंगलनायक हे ।
सुखशान्ति वराभय दायक हे ।
त्रयताप हरे तव नाम गुणे
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥५॥

अभिमान प्रभाव विमर्दक हे ।
गतिहीन जने तुमि रक्षक हे ॥
चित शंकित वंचित भक्तिधने ।
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥६॥

तव नाम सदा शुभसाधक हे ।
पतिताधम मानव पावक हे ॥
महिमा तव गोचर शुद्ध मने ।
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥७॥

जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक हे ।
भवरोग विकार विनाशक हे ॥
मन जेन रहे तव श्रीचरणे ।
गुरुदेव दया करो दीनजने ॥८॥


Bhava Sagara Tarana Karana He Lyrics

Bhava-Sagara Tarana Karana Hai ।
Ravi-Nandana Bandhana Khandana Hai ॥
Sharanaagata Kinkara Bhita Mane ।
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥1॥

Hrdi-Kandara Tamasa Bhaskara Hai ।
Tumi Visnnu Prajapati Shankara Hai ॥
Parabrahma Paratpara Veda Bhane ।
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥2॥

Mana-Varana Shasana Ankusha Hai ।
Nara-Tranna Tare Hari Chakhyusa Hai ॥
Guna-Gana Parayana Deva-Ganne ।
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥3॥

Kulakundalini Ghuma Bhanjaka Hai ।
Hrdi-Granthi Vidarnna Karaka Hai ॥
Mama Manasa Kankala Ratra-Dine ।
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥4॥

Ripu-Sudana Mangala-Nayaka Hai ।
Sukha-Shaanti Vara-Abhaya Dayaka Hai ।
Traya-Taapa Hare Tava Nama Gune
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥5॥

Abhimana Prabhava Vimardaka Hai ।
Gatihina Jane Tumi Raksaka Hai ॥
Cita Shankita Vancita Bhakti-Dhane ।
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥6॥

Tava Nama Sada Shubha-Sadhaka Hai ।
Patita-Adhama Manava Pavaka Hai ॥
Mahima Tava Gochara Shuddha Mane ।
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥7॥

Jaya Sadguru Eshwara Prapaka Hai ।
Bhava-Roga Vikara Vinashaka Hai ॥
Mana Jena Rahe Tava Shricharane ।
Gurudeva Daya Karo Dina-Jane ॥8॥

Leave a Comment

आरती : जय अम्बे गौरी